Hành Trình Trên Đất Nước Vĩ Đại

TWITTER

1/1/1970


» ExaLine

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
hotel [21/07/2015 13:54]
adminvn [Отели 4*]
hotel [21/07/2015 13:55]
adminvn [Отели 4*]
Dòng 41: Dòng 41:
   * (С-Петербург) [[http://​astonhotel.ru/​|Астон 4*]]   * (С-Петербург) [[http://​astonhotel.ru/​|Астон 4*]]
   * (С-Петербург) [[http://​www.radisson.ru/​sonyahotel-stpetersburg/​|Radisson Sonya 4*]]   * (С-Петербург) [[http://​www.radisson.ru/​sonyahotel-stpetersburg/​|Radisson Sonya 4*]]
-  * (С-Петербург) [[http://​www.hi-spb.com//​|Холидей Инн Санкт-Петербург Московские Ворота 4*]]+  * (С-Петербург) [[http://​www.hi-spb.com/​|Холидей Инн Санкт-Петербург Московские Ворота 4*]]
  
 ===== Сочи ===== ===== Сочи =====
--> Айда.Ру - отзывы туристов о курортах и отелях. Участник Реестра Туристических Агентств